cách đặt câu hỏi phỏng vấn

Quy luật đặt câu hỏi của người phỏng vấn là gì

xinviec

Những câu hỏi kết thúc đóng là những câu hỏi có thể trả lời là “có” hoặc “không” với những từ như “có phải là…không?”