phương pháp kinh doanh

Có thể khởi nghiệp với 50 triệu đồng hay không

137

Tuy nhiên, vấn đề của tôi là vốn khởi nghiệp chỉ hơn 50 triệu đồng liệu có đủ xoay sở? Ngoài ra, tôi chưa có